Sprawozdanie PDF Drukuj Email

 

SPRAWOZDANIE OPISOWE

 

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PYRZYCACH ZA ROK

SZKOLNY 2008/2009

 


I. Pomoc bezpośrednia udzielana dzieciom i młodzieży:

1. Pomoc indywidualna:
1) pomoc indywidualna dotyczyła następującej problematyki: 
- trudności dydaktyczne w nauce 
- zaburzenia dyslektyczne, dysortograficzne , dysgraficzne
- zaburzenia zachowania 
- wady wymowy

2) Formy pomocy podejmowane w stosunku do pacjentów w określonym wieku:
dzieci do 3 r. ż.
- terapia logopedyczna
- porady odnośnie zaburzeń rozwojowych, trudności emocjonalnych, 
dzieci przedszkolne
- terapia logopedyczna
- diagnoza 
- porady rodzicom w sprawie zaburzeń rozwojowych, trudności
emocjonalnych, problemów adaptacyjnych
uczniowie szkoły podstawowej
- indywidualne spotkania z psychologiem 1 raz w tygodniu 
- terapia pedagogiczna
- diagnoza psychologiczno-pedagogiczna
uczniowie gimnazjum
- diagnoza 
- indywidualne spotkania z psychologiem 
- terapia pedagogiczna
młodzież szkół ponadgimnazjalnych??
- diagnoza psychologiczno-pedagogiczna
- indywidualne spotkania z psychologiem  


2. Pomoc grupowa
1) pomoc grupowa dotyczyła następującej problematyki: 
- motywacja do nauki szkolnej
- umiejętności komunikacyjne i rozwiązywania konfliktów,
- przemoc i agresja
- praca nad własnym rozwojem, wykorzystywanie własnych potencjałów
- jąkanie 
- czynniki wyboru zawodu 
- planowanie ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej

2) Tytuły warsztatów, zajęć wg kategorii:
przemoc i agresja 
program "Jak rozbroić agresję"

planowanie ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej
pogadanki zawodoznawcze prowadzone jednorazowo w klasach programowo najwyższych

3) Udział poradni w realizacji programów profilaktyczno-wychowawczych: 

rozwój umiejętności społecznych
TZA - ART. 
Przemoc i agresja
Program autorski "Jak rozbroić agresję"
dysfunkcje rozwojowe
Program ogólnopolski - "Widzę - słyszę" 
Program AUTORSKI "Terapia dzieci zmową bezdźwięczną" 
orientacja zawodowa 
- Program autorski "Czynniki wyboru zawodu i planowanie kariery zawodowej" 
inne
Program ogólnopolski "Ortograffiti" 

4) Inne formy pomocy grupowej nie ujęte powyżej: 
Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas III gimnazjalnych: "Poczucie własnej wartości i godności" 

II. Formy pomocy bezpośredniej udzielanej nauczycielom, wychowawcom oraz rodzicom.

1. Pomoc udzielana nauczycielom i wychowawcom.
1) tematyka warsztatów dla nauczycieli oraz wychowawców dotyczyła następujących zagadnień: 
- agresja
- trudne zachowania uczniów
- granice 
- uczucia,
- zachęcanie ucznia do samodzielności
- wpisywanie uwalnianie od grania ról
- pomocna pochwała i zachęta 
- interwencja kryzysowa
2) Tematyka spotkań w ramach rad pedagogicznych szkół dotyczyła następującej problematyki: 
"Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów" 
"Metoda konstruktywnej konfrontacji"
"Specyficzne trudności w uczeniu się"
"Uczniowie z orzeczeniami w szkole ogólnodostępnej"
"Praca z uczniem z uszkodzonym słuchem" 
3) Inne formy pomocy:
indywidualne rozmowy i konsultacje post diagnostyczne , wywiad , poradnictwo 


2. Pomoc udzielana rodzicom

1) Tematyka zajęć warsztatowych dla rodziców: 
"Szkoła dla rodziców i wychowawców" - zajęcia warsztatowe:
- granice
- uczucia
- zachęcanie dziecka do współpracy,  
- kary
- rozwiązywanie problemów i konfliktów
- zachęcanie dziecka do samodzielności 
- wpisywanie uwalnianie od grania ról
- pomocna pochwała i zachęta

2) Tematyka pogadanek i prelekcji dla rodziców: 

"Stwarzanie warunków do dobrego rozwoju dziecka"
"Konsekwencje ?eurosieroctwa"
"Znaczenie pochwał w wychowaniu"
"Jak rozwijać w dziecku tolerancję i szacunek do innych"
"Zasady skutecznej komunikacji"
"Motywowanie dziecka do samodzielności"
"Przygotowanie dziecka do nauki w szkole"
"Wsparcie rodziców w procesie wychowania dziecka"
"Problemy wieku dorastania"
"Wspierająca rola rodziców"
"Wartości w życiu człowieka"


3) Inne formy pomocy: 
- Porady bez badań dotyczące sposobów właściwego komunikowania się z dzieckiem, sposobów pomocy dziecku w nauce

III. Współpraca z instytucjami i placówkami oświatowymi oraz pozaświatowymi.
1)Instytucje i placówki, z którymi współpracowała Poradnia:
- szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalnej z terenu powiatu pyrzyckiego
- Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczo-Edukacyjny w Nowielinie,
- Dom Dziecka w Czernicach, 
- Sąd Rejonowy - Wydział Rodzinny Nieletnich w Stargardzie Szcz.,
- Zespół Kuratorów Sądowych przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szcz..
- Ośrodki Opieki Społecznej na terenie powiatu pyrzyckiego
- Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach
- Polski Związek Głuchych w Szczecinie
- Okręgowa Komicja Egzaminacyjna w Poznaniu 
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach 
- Polskie Towarzystwo Dysleksji


2)Formy współpracy: 
- systematyczne spotkania organizowane w poradni w ramach zespołu interdyscyplinarnego
- rozmowy indywidualne z pracownikami powyższych instytucji
- konsultacja telefoniczne 
- uczestnictwo w przesłuchaniach nieletnich 

3)W ramach współpracy Poradnia zrealizowała następujące przedsięwzięcia: 
- przy poradni działa Punkt Konsultacyjny PZG dla dzieci z niedosłuchem
- przy poradni funkcjonuje Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Dysleksji 
- przy poradni funkcjonuje powiatowy zespół interdyscyplinarny ds. zapobiegania niedostosowaniu społecznemu 
- dzięki dobrej współpracy, w poradni raz w miesiącu przyjmuje interesantów zawodowy kurator sądowy ds. nieletnich


IV. Trudności w realizacji zadań statutowych związane z:

- obsadą kadrową: 
mała ilość godzin psychologa (nieliczne szkoły i placówki w powiecie mają etaty psychologa, logopedy, brak zajęć korekcyjno - kompenasacyjnych w szkołach ze względu na brak kadry z kwalifikacjami) - stąd duże zapotrzebowanie na zajęcia w poradni z psychologiem, logopedą.
Trudności w pozyskaniu osoby z wykształceniem psychologicznym.
- barierami architektonicznymi: 
Usytuowanie poradni w biurowcu, na II piętrze, bez windy, brak poczekalni dla pacjentów, brak pomieszczenia do pracy z małymi dziećmi.

V. Osiągnięcia w pracy:
Stała opieka logopedyczna dzieci z niedosłuchem
Dobra współpraca ze szkołami i placówkami z terenu powiatu pyrzyckiego a także z organem prowadzącym
Aktywne włączenie się do programu "Widzę - słyszę"
Systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
Coroczna organizacja Dnia Otwartego Poradni z uczestnictwem specjalistów: terapeuty, laryngologa, ortodonty 
Współpraca z Fundacją TP Orange ?Dźwięki marzeń? 


VI. Inne informacje:

Poradnia w roku szkolnym 2008/2009 realizowała dwa projekty z PO KL - Priorytet IX, działanie 9.5:
- "Szkoła dla rodziców i wychowawców"
- "Tam gdzie nie ma poradni - bliżej miejsca zamieszkania" 

Obecnie wygraliśmy konkurs z działania 9.1.2 ? projekt rozpoczyna się 1.01.2010 r. 
Kolejne dwa projekty z działania 9.5 są po pomyślnej weryfikacji formalnej, teraz oczekują na ocenę merytoryczną. Pyrzyce, 19.11.2009 r.