Dysleksję diagnozuje się u uczniów, którzy przejawiają poważne trudności w nauce czytania i pisania, pomimo co najmniej przeciętnego poziomu inteligencji oraz prawidłowej edukacji w tym zakresie. Według koncepcji Warnke, przyczyną problemów z nauką prawidłowego czytania, pisania oraz mówienia są trudności w automatyzacji przetwarzania słuchowego, wzrokowego i motorycznego. Czytanie, pisanie i mówienie to złożone czynności umysłowe, które przebiegać mogą prawidłowo wyłącznie wtedy, gdy są w pełni zautomatyzowane. Jeżeli przetwarzanie bodźców zmysłowych w mózgu jest opóźnione, zwiększenie ilości ćwiczeń, np. czytania i pisania nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Znacznie skuteczniejsze jest przyspieszenie procesów przetwarzania na poziomie centralnym poprzez ćwiczenia automatyzacji ośmiu funkcji podstawowych w zakresie słyszenia, widzenia i motoryki oraz poprawa współpracy półkul mózgowych, niezwykle ważnej dla procesu czytania, pisania, mowy.

DIAGNOZA

W terapii mogą brać udział uczniowie, którzy przed przystąpieniem do ćwiczeń odbyli wizytę u okulisty i laryngologa (audiologa, foniatry) w celu wykluczenia wad wzroku lub słuchu. Przy testowaniu centralnego przetwarzania sygnałów spostrzeżeniowych bardzo ważne jest sprawdzenie tak wielu funkcji, jak to tylko możliwe w stosunkowo krótkim czasie. Ma to na celu kontrolę zakresu, w jakim funkcje te są zautomatyzowane, a także uniknięcie błędów spowodowanych przez niewłaściwe odpowiedzi zmęczonego dziecka. Za pomocą metody Warnkego można w atmosferze zabawy szybko sprawdzić czternaście różnych funkcji. Diagnoza prowadzona jest przy użyciu specjalistycznych przyrządów testowo-pomiarowych m.in. BrainBoy Universal Professional.

TRENING

W oparciu o wynik uzyskany w procesie diagnozy, terapeuta opracowuje program treningowy dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta. Trening prowadzony metodą Warnkego zawiera zadania odpowiadające próbom diagnostycznym. Trening opiera się na:

1. automatyzacji przetwarzania słuchowego, wzrokowego i motorycznego z wykorzystaniem urządzenia BrainBoy Universal (BBU).

BBU – Urządzenie do treningu funkcji podstawowych zawiera 8 treningów o różnym stopniu trudności, dostosowujących się do możliwości trenującego. Prosta obsługa została pomyślana tak, aby dziecko mogło uruchomić trening samodzielnie, natomiast precyzyjny pomiar parametrów treningu pozwala na ocenę skuteczności i dopasowanie zadania do możliwości dziecka.

2. Automatyzacji koordynacji półkul mózgowych z wykorzystaniem urządzenia Alpha Trainer Home.

W trakcie treningu pacjent słyszy w słuchawkach dwa różne głosy, dobiegające z dwóch różnych kierunków – głosy, które stale zmieniają swoją lokalizację i wydają się krążyć wokół głowy. Korzystanie z tej techniki wspomaga bardzo istotnie koordynację półkul mózgowych. Szczególnie słuchanie i przetwarzanie dwóch dźwięków w tym samym czasie, docierających z dwóch różnych kanałów zostało uznane za naukowo potwierdzony sposób do usprawnienia ciała modzelowatego – „linii komunikacyjnej” między obiema półkulami. Po kilku zajęciach treningowych można dołączyć specjalne okulary, rozpocząć ćwiczenia motoryczne lub inne elementy indywidualnego schematu ćwiczeniowego. Wszystkie one są istotnym elementem treningu lateralnego.

PODSUMOWANIE

Metoda Warnkego, dzięki kompleksowemu postępowaniu diagnostycznemu i indywidualnie dobranemu programowi treningowemu, pozwala na poprawienie funkcjonowania dziecka w zakresie centralnego przetwarzania słuchowego, wzrokowego, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz słuchowo-ruchowej. Wpływa na spostrzeganie własnej motoryki i równowagi, jak również ćwiczy koncentrację uwagi. Dużą grupą dzieci, które dzięki pracy metodą mają szansę na poprawę funkcjonowania, są dzieci z różnego typu zaburzeniami mowy. Wykorzystanie metody Warnkego daje także możliwość dokładnego i systematycznego zapisywania oraz analizowania wyników treningu.

Materiał terapeutyczny jest atrakcyjny i ma szerokie zastosowanie. Zadania różnią się od dotychczas stosowanych przy tego typu trudnościach rozwojowych, trening nie jest zatem dla dziecka zbytnim obciążeniem. Osiąganie widocznych efektów, w stosunkowo krótkim czasie, wpływa na podniesienie motywacji do pracy i samoocenę ćwiczących.