Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyrzycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://poradniapyrzyce.bipstrona.plData publikacji strony internetowej: 2019-11-24Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2021-03-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-22Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2021-03-22

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. Brak lub niewłaściwy tekst opisujący cel linku. (powód: Nie została ukończona weryfikacja i uzupełnienie tesktów.)
  2. Brak lub niewłaściwy tekst opisujący tytuły podstron. (powód: Nie została ukończona weryfikacja i uzupełnienie tesktów.)
  3. Brak lub niewłaściwy tekst etykiety w nazwie dla czytnika ekranowego. (powód: Nie została ukończona weryfikacja i uzupełnienie tesktów.)

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Kamila Wojszkun-Piasecka , adres e-mail: kamila-piasecka@o2.pl , telefon: 91 57 00 744.

Informacja zwrotna

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej https://poradniapyrzyce.pl prosimy o kontakt.Osobą kontaktową jest Pani Kamila Wojszkun-Piasecka, kamila-piasecka@o2.pl. Można się także skontaktować dzwoniąc pod numer telefonu 91 57 00 744. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Pyrzycach zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Poradnia niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 dni robocze od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe Poradnia może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dodatkowe informacje

Deklaracja poprawy dostępności

Aktualnie trwają prace końcowe prace weryfikacyjne na stronie.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 marca 2021 18:09