PORADNIA WYDAJE OPINIE W SPRAWACH:

 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej 
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom 
 • zwolnienie ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego 
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki 
 • przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy 
 • innych, określonych w odrębnych przepisach 


Opinię wydaje się na pisemny wniosek o wydanie opinii rodziców (prawnych opiekunów) dziecka. Za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) dziecka Poradnia przekazuje kopię opinii do odpowiedniej placówki oświatowej lub innej instytucji.


PORADNIA ORZEKA W SPRAWACH:

 • kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 
 • nauczania indywidualnego dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły 
 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole 
 • Orzeczenie rozpatruje się na pisemny wniosek o wydanie orzeczenia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

Orzeczenia wydaje Zespół Orzekający, w którego skład wchodzą:
 • dyrektor PP-P jako przewodniczący
 • członkowie – pracownicy pedagogiczni placówki i lekarz 
 • na swój wniosek – mogą uczestniczyć rodzice 

Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się wg harmonogramu raz w miesiącu i w szczególnych przypadkach – częściej .