Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna     

dyrektor: Kamila Wojszkun-Piasecka
ul. Lipiańska 4
74-200 Pyrzyce
tel. (091) 570 07 44
NIP 853-106-85-32
Regon 000703240

e-mail: sekretariat@poradniapyrzyce.pl

Sekretariat Poradni
Ela Imiela
czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 16.00
tel. 91 5700744
fax 91 5065095

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyrzycach z siedzibą przy ul. Lipiańskiej 4, numer telefonu: 915700744, adres e-mail: sekretariat@poradniapyrzyce.pl. Inspektorem Ochrony Danych jest Alicja Kruszynska-Chudzik. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 915700744 lub adresem e-mail: sekretariat@poradniapyrzyce.pl.

Dane osobowe Pana/Pani/dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań poradni. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym na mocy odrębnych ustaw w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań. Ponadto dane mogą być wykorzystywane w celu kontaktu z wnioskodawcą. Pana/Pani/dziecka dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.