Poniżej prezentujemy listę pracowników wraz z krótką informacją o każdym z nich.

Kamila Wojszkun-Piasecka
Alicja Kruszyńska-Chudzik
Jolanta Dubicka
Justyna Kasperska
Emilia Chrzanowska
Ludwika Durkin
Wioletta Burda


Kamila Wojszkun-Piasecka

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Psycholog
Nauczyciel dyplomowany

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami zdobyte w pracy w szkołach oraz w poradni.
Nieustannie doskonali swój warsztat pracy.

ZADANIA

 • Diagnoza psychologiczna uczniów w wieku szkolnym
 • Udzielanie konsultacji indywidualnych, porad, wskazówek rodzicom i nauczycielom
 • Wspomaganie pracy szkół w formie prowadzenia szkoleń oraz psychoedukacji
 • Terapia psychologiczna (praca z lękiem, kryzysem, trudnościami wieku dojrzewania)
 • Doradca zawodowy
 • Doradca metodyczny
 • Trener technik pamięciowych
 • Psychoterapeuta systemowy (w procesie certyfikacji)

Alicja Kruszyńska- Chudzik

Pedagog
Nauczyciel dyplomowany

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami zdobyte w szkole oraz w poradni.
Nieustannie doskonali swój warsztat pracy.

ZADANIA

 • Diagnoza pedagogiczna uczniów kl. 1 – 4
 • Diagnoza dysleksji
 • Udzielanie konsultacji indywidualnych, porad, wskazówek rodzicom i nauczycielom
 • Terapia pedagogiczna
 • Współprowadzenie Szkoły dla Rodziców i Wychowawców cz. I, II, III
 • Społeczny Inspektor ochrony danych

PROGRAMY I WARSZTATY

 • Szkoła dla rodziców i wychowawców – cz. I, II, III.
 • Jak rozbroić agresję?
 • Skuteczne uczenie się.
 • Tolerancja.

Jolanta Dubicka

Pedagog , doradca zawodowy, terapeuta
Nauczyciel dyplomowany

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami zdobyte w szkołach oraz w poradni
Nieustannie doskonali swój warsztat pracy

ZADANIA

 • Diagnoza pedagogiczna uczniów kl. IV – VIII
 • Diagnoza dysleksji i dyskalkulii
 • Udzielanie konsultacji indywidualnych, porad, wskazówek rodzicom i nauczycielom
 • Terapia pedagogiczna z wykorzystaniem metod: kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona, Terapia EEG Biofeedback, Warnkego, InstrumentalEnrichment® ReuvenaFeuersteina.
 • diagnoza pod kątem wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia, wspieranie młodzieży w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej poprzez poradnictwo indywidualne i zajęcia grupowe

PROGRAMY I WARSZTATY

 • Jak rozbroić agresję?
 • Skuteczne uczenie się.
 • Tolerancja.
 • Warsztaty zawodoznawcze.

Justyna Kasperska

Psycholog, psychoterapeuta systemowy w procesie certyfikacji (ukończony Podstawowy Kurs Terapii Systemowej, Aktualnie w trakcie Kurs Zaawansowany Terapii Systemowej)
Nauczyciel kontraktowy

Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami zdobyte w pracy w szkołach i innych placówkach oświatowych (Punkt Interwencji Kryzysowej, PCPR, Orzecznictwo, punkt wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem)

Studia podyplomowe: Edukacja rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i terapia osób z zespołem Downa, zespołem Aspergera, zespołem Jacobsena, autyzmem, dziecięcym porażeniem mózgowym.

ZADANIA

 • Diagnoza psychologiczna uczniów w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • Udzielanie konsultacji indywidualnych, porad, wskazówek rodzicom o charakterze psychoedukacyjnym w zakresie norm rozwojowych rozwoju psychomotorycznego, emocjonalnego oraz społecznego
 • Współtworzenie i prowadzenie “Sieci Psychologów” w powiecie pyrzyckim w celu wymiany doświadczeń oraz koleżeńskiej superwizji
 • Wspomaganie pracy szkół w formie prowadzenia szkoleń dla Rad Pedagogicznych, rodziców i uczniów oraz ich psychoedukacja
 • Terapia psychologiczna (praca z lękiem, wsparcie w kryzysie, w trudnościach wynikających okresu adolescencji, rozwój procesów poznawczych takich jak uwaga, pamieć itp. lub innych w zależności od zapotrzebowania)
 • Psychoterapia indywidualna
 • Interwencja Kryzysowa (obejmowanie opieką osób w kryzysie zarówno indywidualnie jak i grupowo w zależności od zapotrzebowania)

PROGRAMY I WARSZTATY

 • Edukacja Seksualna dzieci, młodzieży i rodziców mająca na celu rozwiązanie trudnych,
 • Terapia lęku i innych trudnych emocji w ujęciu systemowym oraz behawioralno – poznawczym
 • Rozwijanie umiejętności poznawczych, warsztat

Emilia Chrzanowska

Logopeda
Nauczyciel dyplomowany
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami zdobyte w przedszkolu i w szkole.
Nieustanie doskonali swój warsztat pracy.

Studia podyplomowe: Kształcenie zintegrowane w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, Logopedia szkolna- terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, podyplomowe studia uzupełniające terapii logopedycznej.

ZADANIA

 • Diagnoza logopedyczna w zakresie artykulacji, zasobu słownikowego, stopnia opanowania języka polskiego, płynności, komunikacji dzieci i młodzieży – od urodzenia do ukończenia kształcenia
 • Udzielanie konsultacji indywidualnych, porad, wskazówek rodzicom i nauczycielom
 • Pomoc w koordynowaniu  pracy sieci samokształcenia i współpracy dla logopedów z powiatu pyrzyckiego.

Ludwika Durkin

Neurologopedia, surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta, provider metody Johansena
Nauczyciel dyplomowany
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami zdobyte w szkołach oraz w poradni
Stale doskonali swój warsztat pracy szkoląc się i wdrażając różnorodne metody oraz kreatywnie tworzy nowe pomoce dydaktyczne

ZADANIA

 • Diagnoza logopedyczna w zakresie artykulacji, zasobu słownikowego, stopnia opanowania języka polskiego, płynności, komunikacji dzieci i młodzieży – od urodzenia do ukończenia kształcenia
 • Diagnoza słuchu dla potrzeb IAS
 • Udzielanie konsultacji indywidualnych, porad, wskazówek rodzicom i nauczycielom
 • Terapia logopedyczna z wykorzystaniem metod: dr Chęćka niepłynności mowy, języka migowego, elementów metody Krakowskiej, Verbo – tonalnej, kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona, Johansena, Warnkego, komunikacji alternatywnej AAC, masażu logopedycznego, programowanie języka u dzieci z wadą słuchu
 • Koordynowanie pracy sieci samokształcenia i współpracy dla logopedów z powiatu pyrzyckiego.

WARSZTAT PRACY

 • Praca z dzieckiem z wadą słuchu, programowanie języka od głoski po zdanie
 • Wykorzystanie metod słuchowych w terapii logopedycznej
 • Wykorzystanie masażu logopedycznego w terapii dzieci z afazją, Zespołem Downa, Zespołem Retta, z autyzmem i Aspergerem oraz z upośledzeniem umysłowym
 • Zastosowanie metody IAS jako wsparcie dla dzieci z zaburzeniem uwagi słuchowej
 • Warsztaty dla logopedów.


Wioletta Burda

Pedagog
Nauczyciel dyplomowany
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami zdobyte w szkole oraz w poradni
Nieustannie doskonali swój warsztat pracy

ZADANIA

 • Diagnoza pedagogiczna uczniów kl. 1 – 3 oraz dzieci w wieku przedszkolnym
 • Diagnoza dysleksji
 • Diagnoza gotowości szkolnej
 • Udzielanie konsultacji indywidualnych, porad, wskazówek rodzicom i nauczycielom
 • Terapia pedagogiczna, w tym z wykorzystaniem EEG – Biofeedback oraz Warnkego