W dniu 21 kwietnia br. Powiat Pyrzycki podpisał porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację zadania „Wieloaspektowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie” w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w związku z zapewnieniem realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. Placówką bezpośrednio realizującą zadanie jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyrzycach. W ramach tego programu zorganizowana zostanie pomoc specjalistyczna dla dzieci i ich rodziców. Czas trwania programu do 31.12 2026. Będzie to wsparcie: psychologiczne, logopedyczne, fizjoterapeutyczne, integracja sensoryczna. Kwalifikacja do programu następuje po rozmowie wstępnej oraz analizie dokumentacji medycznej.

Do szczegółowych zadań ośrodka należy:

  1. Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka.
  2. Wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.
  3. Wskazywanie placówek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom.
  4. Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.
  5. Koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach oraz prowadzenie akcji informacyjnych i monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 91 5700 744

Dokumenty:
wniosek.pdf
wniosek.doc
zaświadczenie-lekarskie.pdf
zaświadczenie-lekarskie.doc
Deklaracja-PPP.pdf
Deklaracja-PPP.doc
Kontrakt.pdf
Kontrakt.doc
Zgoda na przetwarzanie danych.pdf
regulamin rekrutacji.pdf
oświadczenia.pdf
Regulamin-ośrodka.pdf