Podstawa prawna:

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź­niejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegóło­wych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicz­nych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orze­czeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psy­chologiczno-pedagogicznych (Dz. U. nr 173, poz. 1072),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej po­radni specjalistycznej (Dz. U. Nr 223, poz. 1869) z późniejszymi zmianami (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. – Dz. U. Nr 228, poz. 1492 z 2010 r.).

§ 1

Dane ogólne

 1. Nazwa poradni:
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyrzycach, zwana w dalszej części statutu w skrócie: Poradnią.
 2. Zakres działania:
  • Teren działania poradni określa organ prowadzący.
   Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przed­szkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie powiatu pyrzyckiego.
  • W przypadku dzieci i młodzieży oraz rodziców dzieci nieuczęszczających do przed­szkola, szkoły lub placówki pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miej­sce zamieszkania dziecka.
  • Siedziba Poradni: Pyrzyce, ul. Lipiańska 4
  • Organem prowadzącym Poradnię jest Powiat Pyrzycki, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.

§ 2

Cele i zadania Poradni oraz formy realizacji zadań

 1. Celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom od momentu urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowaw­czych i opiekuńczych.
 2. Do zadań Poradni należy w szczególności diagnozowanie dzieci i młodzieży.
  1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu okre­ślenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.
  2. Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:
   • wydanie opinii,
   • wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
   • objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
   • wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.
  3. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczegól­nie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia zło­żenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.
  4. Opinia poradni zawiera:
   • oznaczenie poradni wydającej opinię,
   • numer opinii,
   • datę wydania opinii,
   • podstawę prawną wydania opinii,
   • imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, jego numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziału przedszkolnego w przedszkolu, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza,
   • określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwo­ści psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesie­niu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii,
   • stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jego uzasadnie­nie,
   • wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem,
   • wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełno­letniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego pro­blemu,
   • imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię,
   • podpis dyrektora poradni.
  5. W przypadku, gdy opinia dotyczy dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki, na pisemny wniosek odpowiednio rodziców albo pełnoletniego ucznia, Poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko al­bo pełnoletni uczeń uczęszcza.
  6. Poradnia wydaje, na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, informa­cję o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.
  7. W Poradni są organizowane i działają zespoły orzekające, wydające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowaw­czych, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zespoły orzekające są organizowane i działają na podstawie przepisów w sprawie orzeczeń i opinii wydawa­nych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologicz­no-pedagogicznych.
  8. Poradnia orzeka o:
   • potrzebie kształcenia dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojo­wymi wymagającymi stosowanie specjalnej organizacji nauki
    i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci upośledzonych w stopniu głębokim za wyjątkiem dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem, których orzecznictwo prowadzi poradnia wskazana przez kuratora za zgodą organu prowadzącego,
   • potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
   • potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 3. Poradnia udziela bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i mło­dzieży oraz rodzicom.
  1. Udzielanie bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży oraz rodzicom polega w szczególności na:
   • prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
   • udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno- pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowa­niu kształcenia i kariery zawodowej,
   • udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzie­ci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.
  2. Pomoc jest udzielana w szczególności w formie:
   • indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
   • terapii rodziny,
   • grup wsparcia,
   • prowadzenia mediacji,
   • interwencji kryzysowej,
   • warsztatów,
   • porad i konsultacji,
   • wykładów i prelekcji,
   • działalności informacyjno-szkoleniowej.
 4. Poradnia realizuje zadania profilaktyczne oraz wspierające wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspiera nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.
  1. Powyższe zadanie jest realizowane w szczególności poprzez:
   • udzielanie nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom po­mocy w:
    • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia spe­cyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
    • planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
    • rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów
   • współpracę z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
   • współpracę, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub ro­dzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego – wniosek składa się w postaci papierowej lub elektronicznej.
   • udzielanie nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
   • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
   • prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i mło­dzieży, rodziców i nauczycieli,
   • udzielanie we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pe­dagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wy­chowawczych i specjalistom.
  2. Zadania są realizowane w szczególności w formie:
   • porad i konsultacji,
   • udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowaw­czych i specjalistów,
   • udziału w zebraniach rad pedagogicznych,
   • warsztatów,
   • grup wsparcia,
   • wykładów i prelekcji,
   • prowadzenia mediacji,
   • interwencji kryzysowej,
   • działalności informacyjno-szkoleniowej,
   • organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wy­chowawców grup wychowawczych i specjalistów, którzy
    w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.
 5. Poradnia organizuje i prowadzi wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. P
  1. Powyższe zadanie polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:
   • wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej pań­stwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt. 1 ustawy, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty,
   • wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji ze­wnętrznej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy,
   • realizacji podstaw programowych,
   • rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania,
   • analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy,
   • potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków, o których mo­wa w pkt. e),
   • innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.
  2. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:
   • pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki,
   • ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki,
   • zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
   • wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.
 6. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.
 7. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logo­pedów i doradców zawodowych.
 8. Zadania poradni, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do efektyw­nego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.
 9. Poradnia realizuje zadania współdziałając także z innymi poradniami, placówkami do­skonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządo­wymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.
 10. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w poradni także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez poradnię.
  • Wolontariuszem w poradni może być osoba pełnoletnia, która nie była skazana za umyślne przestępstwo i przeciwko której nie toczy się postępowanie karne, oraz przestrzega zasad, o których mowa w pkt.10.2. oraz 10.4.
  • Dyrektor poradni informuje wolontariusza o specyfice pracy poradni i konieczno­ści zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni.
   • Dyrektor poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie określające: zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań,
   • czas trwania porozumienia,
   • zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy ze specjalista­mi, o których mowa w pkt. 7,
   • zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących dzieci i mło­dzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni,
   • postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia.
  • Wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu we współpracy ze specjalistami, o których mowa w pkt. 7 oraz pod nadzorem dyrektora poradni lub wyznaczonej przez niego osoby.

§ 3

Organami Poradni są:

 1. Dyrektor, który kieruje pracą poradni.
 2. Rada Pedagogiczna, którą tworzą pracownicy pedagogiczni poradni.
 3. Dyrektor poradni, za zgodą organu prowadzącego poradnię, może utworzyć stanowi­sko wicedyrektora lub stanowisko wicedyrektorów oraz w zależności od potrzeb inne stanowiska kierownicze.
 4. Kompetencje dyrektora:
  • Dyrektor kieruje bieżącą działalnością placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
  • Sprawuje nadzór pedagogiczny,
  • Realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowią­cych, dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki, ponosi od­powiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
  • Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
  • Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami,
  • Zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników placówki,
  • Występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nau­czycieli i pozostałych pracowników,
  • Dyrektor w wykonaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną,
  • Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją pracy w placówce.
 5. Kompetencje rady pedagogicznej:
  • Zatwierdzanie planów pracy i planów Poradni,
  • Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Poradni,
  • Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • Opiniowanie organizacji pracy Poradni, w tym tygodniowego rozkładu zajęć.
  • Zasady współdziałania organów Poradni określa opracowany i zatwierdzony Regula­min Rady Pedagogicznej.
  • Rozstrzygnięcie sporów między organami Poradni odbywa się na zasadzie negocjacji w sprawach szczególnych przy współudziale organu prowadzącego lub nadzorującego.

§ 4

Organizacja pracy Poradni

 1. Poradnią kieruje dyrektor.
 2. Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi.
 3. Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz or­ganizacyjny Poradni, opracowany przez dyrektora Poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Poradni – w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji Poradni zatwierdza organ prowadzący Poradnię w terminie do dnia 25 maja danego roku.
 4. Pracownikami pedagogicznymi Poradni są: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.
 5. Pracownicy pedagogiczni realizują zadania Poradni wynikające z rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r. zawarte w § 2 statutu – również poza siedzibą poradni.
 6. Poradnia zatrudnia lekarza konsultanta.
 7. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w których nie są przewidziane ferie szkolne.
 8. Dzienny czas pracy pracowników ustala dyrektor Poradni za zgodą organu prowadzą­cego.
 9. Prawa i obowiązki pracowników Poradni określają przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
  z późn. zm.).
 10. Zakres zadań pracowników pedagogicznych podyktowany jest przez cele i zadania Po­radni, a zawarty w planach rozwoju placówki oraz planach pracy na dany rok szkolny, a także w przydziale obowiązków.
 11. Prawa i obowiązki pozostałych pracowników Poradni określone są odrębnymi przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządo­wych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) i Kodeks pracy.

§ 5

Dokumentacja Poradni

 1. Poradnia prowadzi:
  • Wykaz dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni. Rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń.
  • Dokumentację, o której mowa w pkt.1 ust. l. l oraz 1.2, prowadzi się w postaci papie­rowej lub elektronicznej.
  • Dokumentację Poradni stanowią ponadto:
   • Karty indywidualne badanych dzieci i młodzieży,
   • Protokoły posiedzeń zespołów orzekających,
   • Zeszyt rejestracyjny,
   • Księga protokołów rad pedagogicznych,
   • Zeszyt kontroli zewnętrznej i wewnętrznej,
   • Inna dokumentacja zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 6

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej

 1. Poradnia jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową określoną od­rębnymi przepisami.
 2. Poradnia prowadzi gospodarkę finansową na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr157, poz.1240 z późn. zm.) oraz prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości (Dz. U. Nr 152 z 2009r., poz. 1223 z późn. zm.).
 3. Podstawą gospodarki finansowej Poradni jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Pyrzyckiego.
 4. Dyrektor odpowiada za całość gospodarki finansowej Poradni.
 5. Dyrektor może w celu realizacji zadań zaciągać zobowiązania pieniężne do wysokości określonych w zatwierdzonym planie finansowym Poradni.

§ 7

Poradnia używa następującej pieczęci:

§ 8

Uwagi końcowe

 1. Statut Poradni został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 05.03.2013 r.
 2. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 05.03.2013 r.
 3. Traci moc dotychczasowy statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej uchwalony w dniu 01.02.2011 r.