prof.Reuven Feuerstein

W naszej Poradni prowadzona jest terapia funkcji poznawczych metodą Instrumental Enrichment® Reuvena Feuersteina.

Zajęcia terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu. O zakwalifikowaniu na terapię decyduje terapeuta na podstawie dokumentacji psychologiczno-pedagogicznej oraz po przeprowadzeniu rozmowy.

Instrumental Enrichment®, to nowatorski program edukacyjny, rozwijający struktury inteligencji i uczący myślenia.

Instrumental Enrichment®, to znana na świecie od kilkudziesięciu lat metoda terapii funkcji poznawczych takich jak pamięć, uwaga, orientacja, koordynacja wzrokowo – ruchowa, logiczne rozumowanie, myślenie przyczynowo – skutkowe, myślenie dedukcyjne i indukcyjne, percepcja. Skuteczność tej metody potwierdzają nie tylko liczne badania naukowe, ale także praktyka.

Podstawową zasadą Metody Feuersteina jest to, że wszyscy ludzie, niezależnie od wieku, przejawianych trudności czy statusu socjoekonomicznego mają zdolność do znacznego usprawniania swoich procesów uczenia się. Zastosowanie metody umożliwia zwiększenie potencjału do uczenia się, poprawia funkcjonowanie poznawcze i przenosząc poznanie na wyższy poziom – uczy jak się uczyć.

Istotą programu terapeutycznego w Metodzie Feuersteina jest zastosowanie programu Instrumental Enrichment® (IE®). Jest to seria sesji podczas których terapeuta stosując techniki mediacyjne tworzy i wzmacnia poznawcze strategie
i umiejętności swojego klienta, jednocześnie pomagając mu monitorować osobistą zmianę i potrzeby rozwojowe. Terapeuci Metody Feuersteina pomagają również kształtować takie środowisko swojego klienta, które wspiera i zachęca do dalszej nauki i rozwoju.

Metoda Feuersteina opiera się na głębokim przekonaniu
o modyfikowalności człowieka. To optymistyczne podejście koncentruje się na tym, co ludzie są i będą w stanie osiągnąć a nie na ich deficytach i ograniczeniach.
 Ten optymizm wspierany jest przez system zbadanych naukowo instrumentów (zestawu ćwiczeń i zadań), które umożliwiają klientowi przekroczenie jego dotychczasowych granic i osiągnięcie więcej niż początkowo zakładał.

Sesje terapeutyczne mogą być prowadzone zarówno indywidualnie, w parach jak też grupowo. Spotkania składają się z trzech części obejmujących: wprowadzenie i przygotowanie klienta do procesu poznawczego; akt poznawczy oraz omówienie zawierające metapoznawcze podsumowanie procesu poznawczego. Sesje powinny odbywać się 1-2 razy w tygodniu przez okres około 1 roku szkolnego. Metoda IE® przeznaczona jest dla osób od 7 roku życia.

Adresowana jest do pracy z klientami ze zdiagnozowanym: ADD, ADHD, dysleksją rozwojową, dyskalkulią, Zespołem Aspergera, autyzmem, obniżoną sprawnością intelektualną, uogólnionymi trudnościami w uczeniu, nieharmonijnym rozwojem intelektualnym. Zajęcia te można również wykorzystywać do stymulowania rozwoju dziecka zdolnego.

Reguły myślenia, ćwiczone z klientem w zadaniach, mają  być przenoszone na różne sytuacje szkolne i z życia codziennego. Dlatego program jest czymś znacznie więcej, niż  tylko pracą nad ćwiczeniem pamięci. Program IE® nie zakłada uczenia konkretnych treści, które mogą zostać łatwo  zapomniane.
W trakcie zajęć klient uczy się budować strategie bardziej efektywnego rozwiązywania zadań i problemów. Program przez kształtowanie myślenia
i inteligencji ma wpływ na człowieka jako całość. Nabiera on samodzielności
w myśleniu, rozwija zdolność krytycznej oceny, lepiej rozumie logiczne związki, potrafi opracować nowe rozwiązania. Klient wie jakie strategie uczenia są dla niego najkorzystniejsze. Zastosowanie metody umożliwia zwiększenie potencjału do uczenia się, poprawia funkcjonowanie poznawcze i uczy jak się uczyć.

Terapia Instrumental Enrichment® może być prowadzona wyłącznie przez  certyfikowanych mediatorów – terapeutów posiadających uprawnienia nadane przez Instytut Feuersteina w Izraelu. W Polsce kursy prowadzone są przez certyfikowanego nauczyciela metody  dr Urszulę Sajewicz – Radtke.