Analizator słuchowy– ośrodek w mózgu, który służy do odbioru bodźców słuchowych, w tym dźwięków mowy, ich spostrzegania i zapamiętywania. Jego funkcjonowanie warunkuje rozwój mowy oraz procesów czytania i pisania.

Analizator wzrokowy– ośrodek w korze mózgowej, który odpowiada za odbiór i przetwarzanie bodźców wzrokowych . W czasie czytania sprowadza się do spostrzegania tekstu, wyodrębniania z niego wyrazów, a w nich kolejnych liter, tworzących sekwencje znaków w graficznej strukturze wyrazu, odróżniania podobnych liter, zapamiętywania. Podczas pisania zachodzi proces przypominania sobie kształtu liter, sposobu łączenia ich. Nieprawidłowe funkcjonowanie analizatora wzrokowego może mieć wpływ na trudności dydaktyczne.

Analiza i synteza wzrokowa Organizacja postrzegania wzrokowego– umiejętność złożenia w całość określonego obrazu (rysunek, kompozycja geometryczna), z uwzględnieniem elementów zasadniczych budujących ten obraz oraz elementów szczegółowych.

Cechy pobudzenia psychoruchowego – są to cechy zachowania dzieci podczas badania, gdy dziecko nadmiernie się kręci, odwraca, rusza nogą itp

Dystraktor – “rozpraszacz” “przeszkadzajka”. Może występować u uczniów w związku z zaburzeniami uwagi. Czynnik który utrudnia efektywne skupienie się na zadaniu i doprowadzenie go do końca

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNAObejmuje charakterystykę funkcji psychicznych:

 • rozwój poznawczy (myślenie, pamięć, uwaga, spostrzeganie itp.),
 • rozwój emocjonalny (osobowość, temperament itp.),
 • rozwój społeczny (rozumienie norm, zasad i relacji społecznych),
 • rozwój funkcji percepcyjno-motorycznych (wzrokowych, słuchowych ruchowych) i ich współdziałania.

Empatia – wyobrażanie sobie emocji i odczuć innych osób w jakiejś sytuacji, wrażliwość na uczucia innych

Funkcje poznawcze, czy procesy poznawcze (zdolność odbierania informacji z otoczenia, rozumienia i ich przekształcania potrzebna by sprawnie się uczyć. Jeśli któryś z czynników procesów poznawczych znajduje się poniżej poziomu wieku mogą występować różnorodne problemy edukacyjne np. trudność w nauce czytania i pisania i inne) :

 • Uwaga –  jest to utrzymanie gotowości do działania, zdolność zaangażowania się.
 • Myślenie przyczynowo-skutkowe – jest to umiejętność wskazywania skutków w określonych sytuacjach, wyszukiwania przyczyn pewnych stanów rzeczy porządkowania zdarzeń.
 • Myślenie przez analogię – polega na formułowaniu, wyciąganiu wniosków z podobieństw między przedmiotami, sytuacjami, pojęciami. Tworzenie różnych zbiorów pojęć na podstawie wspólnej cechy.
 • pamięć
 • percepcja- zdolność odbierania bodźców

Integracja Sensoryczna- zdolność odbioru bodźców w różnych zmysłach np. smak, wzrok, słuch, dotyk itp Zaburzenia w tych sferach mogą powodować wiele utrudnień w nauce, kontaktach z innymi, emocjach.

Iloraz inteligencji – wynik testów IQ, który obrazuje zdolności umysłowe, w tym m. in. rozumowanie, myślenie abstrakcyjne, logiczne, szybkość uczenia czy koncentrację uwagi. Poziom funkcjonowania intelektualnego można określić za pomocą następujących wyrażeń:

 • niepełnosprawność intelektualna (pomimo prowadzenia intensywnej stymulacji i rewalidacji dziecko nie osiąga poziomu funkcjonowania poznawczego zgodnego z normą rozwojową),
 • opóźnienia rozwoju (rozwój dziecka nie odpowiada wiekowi życia-czyli jego umiejętności odbiegają od oczekiwanych dla danego wieku,
 • nieharmonijny rozwój poszczególnych funkcji – występuje, gdy poszczególne sfery rozwijają się w innym tempie (opóźnienie lub przyspieszenie rozwoju poszczególnych funkcji), np.: przyśpieszenie rozwoju mowy i myślenia i opóźnienie w rozwoju funkcji wzrokowo-ruchowych.
 • przeciętny poziom intelektualny- poziom rozumowania logicznego oraz poznawczego zgodnego z wiekiem dziecka

Koordynacja wzrokowo-ruchowa – to współpraca oka i ręki. Dzięki kojarzeniu informacji wzrokowych, dotykowych i kinestetycznych (odczuwanie pozycji ruchu) można wykonywać precyzyjne ruchy rąk pod kontrolą wzroku, m.in. rysować i pisać. U podstaw koordynacji leży współpraca analizatora wzrokowego i kinestetyczno-ruchowego.

Lateralizacja jednorodna – dominacja czynności ruchowych jednej ze stron ciała (u większości ludzi prawej ręki, oka i nogi). Za nieprawidłowy model przyjmuje się nieustaloną lateralizację, jeśli występuje ona po 6–7 roku życia.

Lateralizacja lewostronna – dominacja lewej strony ciała: lewej ręki, oka i nogi.

Lateralizacja prawostronna – dominacja prawej strony ciała: prawej ręki, oka i nogi.

Lateralizacja nieustalona – brak dominacji określonej strony ciała, wyraża się jako oburęczność, obuoczność, obunożność. Ta postać jest charakterystyczna dla wczesnego okresu rozwoju ruchowego dziecka.

Lateralizacja skrzyżowana – ustalona dominacja narządów ruchu i wzroku (np. dominacja prawego oka i lewej ręki oraz lewej nogi i inne warianty), co wskazuje na brak całkowitej dominacji jednej z półkul mózgowych dla czynności ruchowych po przeciwnej osi ciała.

Motoryka duża – jest to sprawność ruchowa całego ciała (w tym np. zdolność utrzymywania równowagi ciała, koordynacja ruchów kończyn podczas chodzenia, biegania, skakania, jeżdżenia na takich pojazdach jak hulajnoga, rower).

Motoryka mała – jest to sprawność ruchowa rąk w zakresie szybkości ruchów i ich precyzji. Zdolności te niezbędne są podczas samoobsługi, rysowania, pisania.

Myślenie abstrakcyjne/ wyobrażeniowe- zdolność myślenia symbolicznego, wyobrażeniowego, zdolność rozumienia metafor, umiejętność tworzenia, kreatywność

Myślenie logiczne czy pamięć logiczna – oparta na myśleniu, kojarzeniu faktów.

Obniżona sprawność motoryczna – to niska sprawność ruchowa rąk. Charakterystyczne jest np. późne nabywanie umiejętności związanych z samoobsługą. Pociąga za sobą obniżony poziom graficzny pisma, wolne tempo pisania, nieestetyczny wygląd zeszytów. Dzieci z obniżoną sprawnością manualną szybko się męczą przy pracach graficznych i pisaniu.

Orientacja Autopsychiczna- świadomość własnej osoby, własnych stanów psychicznych osoba wie kim jest, jak się nazywa i ile ma lat

Orientacja allopsychiczna – osoba wie, w jakim miejscu aktualnie się znajduje, zna właściwą datę i potrafi poprawnie określić porę roku, wie gdzie mieszka, potrafi podać informację na temat swojego otoczenia

Pamięć krótkotrwałaSłuży do przechowania niewielkiej ilości informacji przez krótki okres (zaledwie kilka lub kilkanaście sekund). Pamięć operacyjna nazywana jest tymczasowym magazynem, który służy do przechowania nowych informacji.

Pamięć trwała/długotrwała/magazyn pamięci długotrwałej– jest to trwały magazyn śladów o teoretycznie nieograniczonej pojemności i czasie przechowywania. Informacje uznane za ważne dla danej osoby. Dlatego właśnie szybkie podawanie informacji, która jest dla ucznia niezrozumiała / nieciekawa –nie angażująca emocjonalnie jest mało skuteczne dla jej trwałego zapamiętania.

Procesy pamięci- czyli zdolność zapamiętywania nowych informacji oraz zdolność wydobywania informacji wcześniej nauczonej

Pamięć słuchowa- jest to zdolność do utrwalania i przypominania informacji „usłyszanych” -zapamiętywania spostrzeżeń słuchowych (werbalnych-słownych i niewerbalnych) i dzięki temu przyswajania wiedzy drogą słuchową.

Percepcja wzrokowa – to wyodrębnienie i rozpoznanie obiektów wizualnych i ich umieszczenia w przestrzeni. Odpowiedni poziom rozwoju percepcji wzrokowej umożliwia dziecku naukę.

Pamięć wzrokowa – to zdolność do utrwalania i przypominania sobie informacji wizualnej (zapamiętywania spostrzeżeń wzrokowych) i dzięki temu przyswajania wiedzy przekazywanej w postaci obrazowej.

Tempo uczenia się wzrokowo-ruchowego – szybkość uczenia się pisania symboli graficznych opartego na dokładności spostrzegania, zapamiętywania i łącznia bodźców wzrokowych i ruchowych

Ustalenie się dominacji ręki i oka powinno nastąpić do siódmego roku życia, gdy dziecko podejmuje naukę pisania.

Zaburzenia orientacji przestrzennej – brak orientacji w prawej i lewej stronie ciała oraz w kierunkach w przestrzeni. Związane są z nimi trudności w rysowaniu (niewłaściwe proporcje i rozplanowanie rysunku), czytaniu (przestawianie liter i cząstek wyrazów, przeskakiwanie linijek), w pisaniu (rozplanowanie kartki, mylenie liter i cyfr o podobnych kształtach, pisanie od prawej do lewej strony).

Zaburzenia w sferze emocjonalnej – trudność w radzeniu sobie z trudnymi emocjami, niewystarczająca zdolność rozpoznawania podstawowych i bardziej skomplikowanych emocji u siebie (czyli to co ja czuję w danym momencie) i u innych (nie rozpoznaje jaką emocję przezywają inni).