Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w Poradni:

  • przekaż pracownikom istotne informacje o stanie zdrowia swoim i dziecka, zaopatrz swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z Poradni,
  • przyprowadź do Poradni dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych,
  • nie przyprowadzaj dziecka do Poradni, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji,
  • regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny, podkreślaj, że  powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie,
  • zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy  kasłania.