PROJEKT INNOWACYJNO-WDROŻENIOWY
W ZAKRESIE WSPARCIA MIĘDZYSEKTOROWEGO
DZIECI, UCZNIÓW I RODZIN NA POZIOMIE POWIATOWYM

Powiat Pyrzycki wspólnie z  Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pyrzycach realizuje projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej polegający na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF.

Realizowane zadanie ma na celu przeprowadzenie badań naukowych, na bazie których zostaną opracowane modele rozwiązań, które pozwolą na efektywne zarządzanie lokalnym wsparciem w wymiarze międzysektorowym. W wyniku realizacji zadania powstaną konkretne narzędzia do wdrażania ww. celów oraz przygotowania kadr w tym zakresie. Wypracowane modele zostaną sprawdzone w wybranych powiatach, w tym na terenie Powiatu Pyrzyckiego.

Projekt powstał na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, jako projekt badawczy, w którym testowany jest model wsparcia udzielonego na poziomie lokalnym dzieciom, uczniom i ich rodzinom we współpracy różnych sektorów: edukacji, zdrowia, pomocy rodzinie i zabezpieczenia społecznego. Program pilotażowany jest przez  Uniwersytet Śląski przy współpracy z innymi uczelniami wyższymi. W projekcie oprócz Powiatu Pyrzyckiego udział bierze 47 powiatów z całego kraju. Podstawą MWM jest założenie, że w środowisku lokalnym powstaje aktywna sieć wspólnie działających instytucji i podmiotów, w których rodzina otrzymuje lub może otrzymać skoordynowane wsparcie jak najbliżej miejsca zamieszkania. Łącznie badania zostaną przeprowadzone badania wśród 400 dzieci i 210 uczniów.

Powiat Pyrzycki na realizację zadań otrzymał dofinansowanie w kwocie:
199 875, 00 zł.

Realizacja projektu: 1 września 2022 r. – 31 sierpnia 2023 r.

RAPORTY
Badania skriningowe dzieci (WWR) 2022
Badania uczniów I i II etap 2022

ZAŁĄCZNIKI
Pokój wyciszenia
Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu
Szkolenie w SP – INFO
WWR – czym jest wczesne wspomaganie rozwoju
Dobre praktyki – Powiat Pyrzycki
Wywiad w Radio Pyrzyce 91MHz
Wywiad w Radio Pyrzyce 91MHz – Kamila Wojszkun-Piasecka


dzieci